Nieuwsbrief 2021-05

Algemene ledenvergadering ,   sluiting barzijde op de dinsdag- en donderdag avonden.

Beste leden,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de  regering afgelopen vrijdag nieuwe Corona maatregelen heeft afgekondigd.

Ook de ACH ontkomt niet aan het feit dat we wat aanpassingen moeten doen, dit om de wetgeving te respecteren.

De impact betreft 2 activiteiten: het houden van de Algemene ledenvergadering 2020-2021 en de opening (=sluiting) aan de barzijde op dinsdag- en donderdag avond.

Sluiting Barzijde op dinsdag en donderdag avond,  en de mogelijkheden om te bouwen.

De barzijde moet in navolging van de horeca beperkingen, welke zijn opgelegd, om 20:00 gesloten zijn. Dit houdt in dat we de bar geheel gesloten moeten houden op deze avonden.

In een klein gezelschap kan en wordt er nog gebruik gemaakt van het bouwlokaal. Helaas zijn we door dezelfde wet ook genoodzaakt om een coronatoegangsbewijs te vragen.

Gedurende de vorige corona sluiting hebben we een Whatsapp groep geïntroduceerd (ACH Bouwgroep) waarbij leden kunnen aangeven van het bouwlokaal gebruik te willen maken. 

Dit werkte goed en het bestuur heeft dan ook besloten deze app groep wederom te gaan gebruiken.    

Ben je geïnteresseerd om te komen bouwen, maar ben je niet opgenomen in de app groep, of ben je de groep kwijt,  schroom dan niet een e-mail te sturen naar info@aeroclubheemskerk.nl als je van plan bent om te bouwen. 

Je wordt dan toegevoegd aan deze bouwapp.   

Het is wel zo dat vol = vol.

Algemene ledenvergadering 2020-2021:

Ondanks dat het bestuur het graag anders had gezien is het helaas, wederom, niet mogelijk om de algemene ledenvergadering in de “de Drossel” te houden.

Afgelopen jaar hebben we de algemene ledenvergadering digitaal gedaan waarbij we goede ervaringen hebben opgebouwd.

Dit jaar zullen we genoodzaakt zijn om het wederom digitaal te doen. Graag brengen we nog even in herinnering hoe het ook al weer werkte,  en uiteraard voor onze nieuwe leden een introductie.

Hoe gaan we dit organiseren?

Volgende week zal je, zoals doen gebruikelijk, de agenda en alle jaarstukken zoals agendapunten, (financieel) jaarverslagen, verslag van de kascontrole en andere documenten per e-mail toegestuurd krijgen.

Je kan dan op 2 manieren reageren, te weten:

1.– individueel:

Indien je directe vragen hebt aan het bestuur inzake de inhoud van de verslagen kun je naar (het bekende) e-mailadres info@aeroclubheemskerk.nl een mail sturen met al je vragen.  

Meld a.u.b. in het onderwerp van je e-mail directe vraag aan het bestuur.

Je krijgt dan zo snel mogelijk een reactie van het bestuur c.q. betreffende bestuurslid zodat een directe communicatie ontstaat en daardoor een snellere toelichting gegeven kan worden.

2.- collectief :

Indien je wilt reageren op de inhoud van de stukken en/of vragen hebt die je wilt richten aan het bestuur en de leden, stuur dan ook een e-mail naar het adres info@aeroclubheemskerk.nl.

Meld a.u.b. in het onderwerp van je e-mail vraag aan de ledenvergadering.

Al deze vragen zullen gedurende een week (7 dagen na ontvangst van de jaarstukken) door het bestuur worden verzameld.

Na deze 7 dagen zal het bestuur (voor zo ver mogelijk) al deze vragen (die wij ontvangen hebben) beantwoorden en in een collectieve e-mail, aan alle leden weer verzenden.

Indien er dan nog vragen openstaan, zullen we het 2e proces nog een keer herhalen.

We hopen hiermee een goede mogelijkheid te creëren dat alle leden zich toch kunnen laten “horen” en een constructieve uitwisseling te hebben.

Voorstel vanuit de leden:

Uiteraard is er ook een agendapunt “voorstel vanuit de leden”. Volgens de statuten moeten deze voorstellen door ten minste 4 leden worden ondertekend. Een ieder zal snappen dat dit, gezien de omstandigheden van de Covid-19, niet mogelijk zal zijn.

Het bestuur stelt voor om dit jaar je voorstellen individueel kenbaar te maken, en deze aan het eerder genoemde e-mail adres van de vereniging toe te sturen.

Stemmingen:

Indien er onderwerpen zijn  waarover gestemd dient te worden, zullen we dit ook via de e-mail doen. In de stukken zal worden aangegeven hoe het stemproces (=instructie) gaat verlopen, dit voor een correcte afloop van de eventuele stemming.

De uitslag van de eventuele stemming zal ook in de 2e e-mail ronde van het bestuur worden gecommuniceerd.

Verkiezing bestuur:

Uiteraard zijn er leden van het bestuur die volgens een rooster aftredend zijn. Op voorhand van de te ontvangen stukken willen we graag al kenbaar maken dat de huidige bestuursleden zich allen herkiesbaar hebben gesteld. 

Mochten er leden zijn die ook een bestuursfunctie ambiëren dan mag je je via de e-mail aanmelden zodat we dit ook in de stukken kunnen opnemen.

We hopen met deze oplossing toch een succesvolle vergadering te kunnen houden en met zijn allen een fantastisch nieuw verenigingsjaar kunnen ingaan.

Hopende dat de corona maatregelen snel kunnen worden afgeschaald en het vereningsleven wederom als vanouds kunnen oppakken.

Blijf gezond,

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Aeroclub Heemskerk