Nieuwsbrief 2015-04

Bestuur

Op 7 september heeft Jeroen Teeling het bestuur geïnformeerd, dat hij om persoonlijke redenen zijn functie als voorzitter van de ACH, met onmiddellijke ingang heeft neergelegd.

Jeroen heeft deze functie 7 jaar met veel enthousiasme ingevuld, en mooie projecten voor de ACH begeleid en gerealiseerd.

Tevens heeft Edwin Mol zijn lidmaatschap bij de ACH beëindigd. Edwin vervulde op interim basis de functie van 2e Secretaris.

Edwin is verhuisd, en heeft zijn interesses even verlegd van modelvliegen naar andere activiteiten.

De vrijgevallen bestuursfuncties worden uiteraard tijdelijk opgevangen door de overige bestuursleden.

We hopen dat we met de komende ledenvergadering weer leden bereid vinden om functies binnen het bestuur te willen vervullen.

Indien u bereid bent om een functie in te vullen, en u wilt meer informatie weten omtrent de werkzaamheden en geschatte tijdsinspanning behorende bij deze functies, verzoeken we u graag contact op te nemen meteen van de bestuursleden, welke u graag verder zullen informeren.

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 

dinsdag 10 november , aanvang 20:00.

Locatie ons clubgebouw “de Drossel”

U kunt deze datum alvast in de agenda noteren.

Let u erop dat de vergadering op dinsdag in plaats van de gebruikelijke donderdag zal plaatsvinden. 

Princen Pils

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd dat de vereniging van Amstelbier was overgeschakeld naar het serveren van Princen bier.

Ondanks gedegen vooronderzoek, proefavonden, etc, is helaas gebleken dat de kwaliteit van de aan de ACH geleverde vaten helaas fluctueert.

Dit heeft het bestuur doen besluiten om voorlopig weer even terug te gaan naar onze vertrouwde leverancier van Amstel.

Uiteraard blijft het bestuur uitkijken naar een gepast alternatief.

Veld

Het veld is nu voorzien van een prachtig toeganshek.  (zie foto hieronder)

Ondanks dit hek, is er gebleken dat we toch meerdere malen personen op ons veld aantroffen welke aan  het “wild” vliegen waren,   zaten te picknicken,  voetballen of het veld als hondenuitlaatplek gebruikten.

Uiteraard is dit niet gewenst.

Afgelopen weekend is er een bord bij het toegangshek bijgeplaatst met een duidelijke verwijzing dat dit veld prive terrein is en alleen gebruikt mag worden door leden van de ACH.

Wel is gebleken dat dit hek helaas niet altijd gesloten wordt als de laatste vlieger van het veld vertrekt. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden en het veld gesloten achter te laten.

Het bestuur stelt voor om na passage van elke vlieger het hek weer te sluiten.

Dit maakt wellicht de drempel voor bezoekers was hoger ligt om het veld te betreden.  Dit zou de beweging van personen over het vliegveld kunnen reduceren, wat de vliegveiligheid zal vergroten.

Vliegen

Nu we het eind van het vliegseizoen naderen kunnen we terugkijken op een mooi vliegseizoen met vele mooie dagen.

Nu het ook veld wat intensiever in gebruik is, en de veiligheid op het veld gewaarborgd dient te blijven, is het noodzakelijk dat het veldreglement goed wordt nageleefd.

Helaas ontvangt het bestuur meldingen waarbij duidelijk wordt dat dit reglement niet altijd geheel wordt nageleefd.

Het bestuur heeft  met de betrokken  vliegers gesproken betreffende de opstelposities van vliegers en helipiloten, zowel bij  het gezamenlijk vliegen als bij het alleen vliegen. 

Om de hierover bestaande  onduidelijkheid weg te nemen het volgende:

Bij meerdere vliegers wordt opgesteld bij de “blauwe band”, indien iemand alleen vliegt,  mag hij een positie innemen op het veld welke de veiligheid ten goede komt.

Het is in ons aller belang om de veiligheid voor leden, toeschouwers en vliegers te garanderen.

De meest gemelde “overtreding “ is het overvliegen van het veld (overshoot), welke te dicht bij de hekken word uitgevoerd.

Bij normaal vliegen, dient de vlieger het toestel minimaal op de 2e helft van het veld te houden,  de vliegrichting is aan de linkerzijde de voorkant van de romny loods, aan de rechterzijde de punt van het veld waar het pad op het veld aansluit. ( dus een diagonale lijn over het veld.)

Mocht er behoefte zijn aan verdere uitleg van de regels, meld u zich dan  bij een van de bestuursleden. Zij zullen de regels graag nader toelichten.

Maakt u zich bekend met de veldreglementen! 

Het mag duidelijk zijn dat overtredingen niet  worden getolereerd, en dat passende maatregelen zullen worden genomen bij overschrijding.

Ledenstop

In de afgelopen periode hebben we de drukte op het veld geëvalueerd, en besloten dat de leden welke op de wachtlijst stonden als nieuw lid te verwelkomen.

Met het  huidig ledenaantal van 108 leden, zal de stop voorlopig wel weer worden ingesteld.

Uiteraard blijven we kijken naar de  mogelijkheden om nieuwe leden toe te laten, zonder dat de kwaliteit, welke we als ACH willen bieden (de mogelijkheid om voldoende en veilig te vliegen), in het geding komt.

Het bestuur